ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η J. Eleftheriades Offset Printers Ltd, αποτελεί μια σύγχρονη εκτυπωτική μονάδα που δραστηριοποιείται στους τομείς σχεδιασμού, επιμέλειας και παραγωγής λύσεων συσκευασίας και αναβάθμισης προϊόντων. Η προσπάθεια της εταιρείας για την επίτευξη των παραπάνω διέπεται από μια πολιτική για ποιότητα την οποία χαρακτηρίζουν τα ακόλουθα:

Α) Πλήρης κατανόηση και εφαρμογή των προδιαγραφών που ορίζει ο πελάτης μέσω μιας σωστής και αποτελεσματικής επικοινωνίας με το προσωπικό της εταιρείας καθώς και όλες οι απαιτήσεις την νομοθεσίας που σχετίζονται με το προϊόν.

Β) Εφαρμογή διαδικασιών με υψηλή παραγωγικότητα, συνεχή ποιοτικό έλεγχο, σωστή διαχείριση των πόρων της εταιρείας μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας.

Γ) Η ενεργή εμπλοκή όλου του προσωπικού στην έννοια της ποιότητας με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

Δ) Η συνεχή επένδυση στην αναβάθμιση του εξοπλισμού μας.

Ε) Η συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας αναγνωρίζοντας τη σημασία που διαδραματίζει στην επιτυχία μας.

ΣΤ) Η αντιμετώπιση των πελατών σαν συνεργάτες μας.

Στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής για ποιότητα, εστιάζουμε την προσοχή μας στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρίας. Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας στη J. Eleftheriades Offset Printers Ltd, γίνεται μέσω της εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 η οποία συμπεριλαμβάνει μετρήσιμους στόχους ποιότητας και συνάδει πάντοτε με τις νομοθεσίες του κράτους. Επιπρόσθετα, ένα άλλο μέλημα της εταιρίας είναι να μειωθεί όσον το δυνατό γίνεται ο αριθμός των επικίνδυνων συμβάντων, των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών στην εργασία.